Audyty BHP – po co je robić?


Charakter i sposób realizowania audytów BHP zależy od specyfiki miejsca pracy. Podczas zlecania audytu pracodawcy określają jaki jest powód jego przeprowadzenia oraz jakie obszary chcą zweryfikować.

Celem audytu BHP jest identyfikacja zarówno mocnych, jak i słabych stron programu BHP w miejscu pracy. Identyfikacja tych obszarów, które wymagają poprawy może być niezbędna do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony pracowników przed potencjalnymi urazami i chorobami. Należy wziąć pod uwagę takie obszary jak regulaminy, identyfikację zagrożeń, politykę firmy, szkolenie i nadzór pracowników i wiele innych czynników. Odbywa się to poprzez ocenę zgodności z regulacjami i przepisami BHP.

Audyty BHP realizowane z udziałem wykwalifikowanych specjalistów obejmują kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę BHP – w zależności od potrzeb uczestników. Profesjonalnie przeprowadzone audyty bezpieczeństwa mogą zapobiegać wypadkom w miejscu pracy, usprawnić proces produkcyjny i zwiększyć wydajność zakładu pracy. Częstotliwość audytów zależy głównie od indywidualnych ustaleń z firmami.

Audytorzy muszą uzyskać i przejrzeć całą dokumentację programu BHP zakładu. Przegląd takiej dokumentacji jest zadaniem zatwierdzającym, audyty BHP nie są kontynuowane, dopóki cała dokumentacja nie zostanie zatwierdzona. Pomaga to w przygotowaniu do poszczególnych czynności kontrolnych i opracowaniu planu audytu. Służy również jako ogólny przegląd, na podstawie którego audytor może lepiej zidentyfikować i zrozumieć obszary potencjalnego ryzyka, wzbudzające wątpliwości i wymagające szczególnej uwagi.

Po przeprowadzonym audycie, wszystkim zainteresowanym przedstawiany jest szczegółowy raport. Może składać się z różnych elementów, w zależności od specyfiki zakładu pracy, jednak pewna ogólna struktura jest dość podobna. Raport obejmuje dokładny opis procesu audytowego, wraz z odnośnikami do ewentualnych szczególnych zdarzeń lub sytuacji, które mogły wpłynąć na wiarygodność wniosków z audytu. Przedstawione są wnioski, opinie i rekomendacje, co do dalszego postępowania. Jeśli spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa, wydawane jest odpowiednie świadectwo BHP.